La Norma, base aqualudiqueLa Norma, base aqualudique, plans d'eau
©La Norma, plan d'eau été, base aqualudique|OTHMV